Privacy Policy

Tennis Vereniging Ysselsteyn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Private policy willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. 

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tennis Vereniging Ysselsteyn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
  • Vragen wij u uitdrukkelijk toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent  uw persoongegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Tennis Vereniging Ysselsteyn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in de algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via het secretariaal van onze vereniging, vermeld op deze website. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0478-542164 Kantine 06-53843164 Voorzitter

De Heining

Ysselsteynseweg 94
5813 BM Ysselsteyn

KVK-nummer

40164937